img

Quản lý dự án là sự kết hợp cả khoa học và nghệ thuật

Nếu như khoa học đảm bảo chúng ta làm dự án đúng, tránh được những sai lầm đã từng phạm phải của lịch sử loài người hơn 100 năm làm dự án thì nghệ thuật giúp chúng ta hoàn thành nhanh hơn với công sức bỏ ra ít hơn.
12:36pm on Monday 15th April 2019
View more
img

#studywithbrian 30 March 2019

Adding human resources to a late project makes it later!
12:36pm on Wednesday 10th April 2019
View more
img

#studywithbrian 18 March 2019

3 DON’Ts for project manager: 1/ DON’T overlook risks. 2/ DON’T overlengthen projects. 3/ DON’T overwhelm yourself.
12:36pm on Wednesday 10th April 2019
View more
img

Trí Tuệ Cảm Xúc dành cho chuyên gia quản lý dự án

Thành công của dự án được đo lường về mặt hoàn thành dự án với các ràng buộc về phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, tài nguyên và rủi ro được phê duyệt giữa người quản lý dự án và nhà tài trợ dự án (Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI, 2013). Để cân bằng sáu ràng buộc này trong suốt vòng đời dự án, người quản lý dự án không chỉ cần năng lực kiến thức để hiểu quản lý quy trình dự án, các công cụ và kỹ thuật, và năng lực thực hiện của việc áp dụng kiến thức quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu dự án; nhưng cũng năng lực giao tiếp, lãnh đạo, quản lý, khả năng nhận thức, hiệu quả và tính chuyên nghiệp (Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI, 2007). Ngoài ra, tài liệu quản lý dự án cho thấy một sự thay đổi từ tập trung kỹ thuật sang tập trung vào con người những năm gần đây và khía cạnh quan trọng được coi là gắn liền với sự thành công của các dự án là năng lực cá nhân của các nhà quản lý dự án (Turner, Huemann và Keegan, 2008).
12:36pm on Tuesday 19th March 2019
View more
img

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals

Ngày 05-06-07 tháng 03 năm 2019 TRUSTGROUP và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.
12:36pm on Thursday 07th March 2019
View more
img

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals

Ngày 26-27-28 tháng 02 năm 2019 TRUSTGROUP và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.
12:36pm on Friday 01st March 2019
View more
img

Công ty Cổ phần VinID - Project Management Fundamentals

Ngày 19-20-21-22-23 tháng 02 năm 2019 TRUSTGROUP và Công ty Cổ phần VinID đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại VinID.
12:36pm on Monday 25th February 2019
View more
img

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals

Ngày 20-21-22 tháng 11 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Napas.
12:36pm on Friday 23rd November 2018
View more
img

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 13-14-15 tháng 11 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Napas.
12:36pm on Friday 16th November 2018
View more
img

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 06-07-08 tháng 11 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Napas.
12:36pm on Saturday 10th November 2018
View more