Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals (PMF)

TRUSTGROUP chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại Napas đã hoàn thành xong khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) và chúc các anh chị áp dụng thành công tiêu chuẩn quản lý dự án PMBOK vào các dự án tại đơn vị mình.